Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

1. Định nghĩa

 Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi của một người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà đã chống trả một cách rõ ràng là quá mức làm cho người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên bị chết.

2. Phân tích cấu thành tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

a. Khách thể của tội phạm.

Tội phạm này xâm phạm quyền sống của người khác. Đồng thời xâm phạm đến quyền phòng vệ chính đáng của con người.

b. Mặt khách quan.

      Tội giết người vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải thỏa mãn 4 dấu hiệu cơ bản sau đây:

  • Hành vi của nạ nhân là hành vi phạm tội hoặc là hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội hoặc nhười khác;
  •  Hành vi xâm hại phải đang diễn ra, đã bắt đầu nhưng cưa kết thúc;
  •  Hậu quả xảy ra bắt buộc phải là nạn nhân chết;
  • Hành vi phòng vệ của người phạm tội không tương xứng với hành vi xâm phạm của nạn nhân, tức là quá mức cần thiết dẫn đến cái chết của nạn nhân. Nếu hành vi chống trả quá mức cần thiết so với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại thì người chống trả phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

c. Chủ thể của tội phạm.

 Là bất kì người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự.

d. Mặt chủ quan của tội phạm.

  • Tội thực hiện do lỗi cố ý.
  • Động cơ phạm tội là nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, của xã hội hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác. Đây là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Vấn đề cần lưu ý.